+36303747338  |  info@freelight.hu Lámpabolt Budapest  |  30.000 Ft felett ingyenes kiszállítás  |  Fizetés, szállításBlog

+36303747338  |  info@freelight.hu Lámpabolt Budapest  |  30.000 Ft felett ingyenes kiszállítás  |  Fizetés, szállításBlog

Hírek, újdonságok, érdekességek

Nyerje vissza akár teljes vásárlása árát

Moretti.hu
2023.10.11 15:23
Nyerje vissza akár teljes vásárlása árát

A nyereményjáték részletei a cikkben olvashatók.

A Free Light Hungary Kft.  2023. október 12-én induló „Nyerje vissza akár teljes vásárlása árát!” elnevezésű nyereményjátékának menete és szabályzata

 1. A játék és a szervező

Rövid ismertető

Vásároljon bármely terméket a www.moretti.hu webáruházban és visszanyerheti akár a vásárlása teljes árát (maximum 50.000.-Ft értékben). A vásárlást követő hónap 15. napján, vagy az azt követő első munkanapon nyertest sorsolunk és ha Ön a szerencsés nyertes visszatérítjük akár vásárlás teljes értékét. Minél többször vásárol esélye megtöbbszöröződik.

A nyereményjáték (a továbbiakban “Játék, Kampány”) szervezője és lebonyolítója a Free Light Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: Cg. 01 09 954773., adószám: 23138618-2-43) 1093 Budapest, Lónyay utca 15. a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”.

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos.

E-mail: info@freelight.hu

A nyereményt a Szervező biztosítja.

Jelen játékszabályzat a www.moretti.hu címen érhető el.

A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Részvételi feltételek

A Játékban csak 18 éven feletti természetes személy, valamint olyan jogi személy vehet részt, aki Magyarországi székhellyel/lakóhellyel rendelkezik. A játékban résztvevő személy vagy jogi személy a továbbiakban: „Játékos”. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A játék leírása az alábbi:

 1. A játék időtartama menete

A játék időtartama: határozatlan, illetve visszavonásig.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek.

A nyeremény át nem ruházható.

A játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

Nyertes sorsolásának ideje: A vásárlást követő hónap 15. napja, vagy az azt követő első munkanap.

A sorsolásban a sorsolást megelőző hónapban leadott rendelések vesznek részt. A sorsolás a www.moretti.hu webáruház által megadott 11 számjegyű rendelésszám alapján történik. A vásárlót a rendelésszám alapján azonosítjuk. Ha Ön az adott hónapban több vásárlással rendelkezik minden rendelésszámot külön tételként veszünk számot.

Abban az esetben, ha a nyertes a terméket/termékeket a sorsolást megelőző hónapban rendelte, de az a sorsolást követő napig nem került leszállításra, már a nyereménnyel csökkentett összeget kell fizetnie, ami 50.000.-Ft értékhatárig 0.-Ft.

Nyertes sorsolásának helyszíne: Free Light Hungay Kft. 1093 Budapest, Lónyay utca 15

A sorsolás nyilvános.

Szervező a nyertest a rendelésben megadott e-mail címen értesíti a sorsolást követő 48 órán belül.

A 3 munkanapon belül nem elérhető, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

 • § a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • § az értesítő levélre 3 munkanapon belül nem válaszol;
 • § bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • § egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • § egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • § jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.
 1. A játék időtartama, menete

Nyeremény és sorsolás

A nyeremény a sorsolást megelőző hónapban történt termék vagy termékek teljes vételára, maximum 50.000-Ft azaz ötvenezer forint értékig.

A szervező a sorsolást megelőző hónapban történt termék/termékek vételárát teljes egészében visszatéríti a vársárlónak a maximum 50.000.-Ft értékig a (ha a rendelés a sorsolást követően kerül kiszállításra a fizetendő ár a nyeremény összegével csökken) vásárló által megadott bankszámlaszámra, a sorsolást követő 8 napon belül.

A sorsolásban csak a sorsolást megelőző leadott rendelések vesznek részt, amely rendelések nem kerültek visszamondásra vagy visszaküldésre.

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási-, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel, hiányos- vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során megadottakon felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.

A nyertesek és pótnyertesek sorsolása véletlenszerű módszerrel történik.

A nyertesek nevét a Szervező a www.moretti.hu weboldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 3 munkanapon belül.

Amennyiben a sorsolás után kiderül, hogy a Játékos 3 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot Szervezővel, annak helyébe pótnyertes lép.

 1. Kizárás

A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszautalni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozóit, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyes közreműködők és azok hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok a Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozói a Játékban nem vehetnek részt.

A játékban a Free Light Hungary Kft. viszonteladói, lakberendezői és állandó partnerei nem vehetnek részt.

 1. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása

A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.

A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak nyereményre.

Szervező nyereményre 1 nyertest és 1 pótnyertest sorsol.

Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

 1. Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 1. A nyeremény átvétele

A nyereményeket a Játék Szervezője a Nyertesnek a nyertes által írásban megadott bankszámlaszámra teljesíti. A nyereményt az adatok megadását követően számított 8 napon belül átutalja.

 1. Felelősség kizárás

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a e-mail fiók levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 1. Adatkezelés 

A játékban résztvevő felhasználók adatait a Free Light Hungary Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait Szervező a nyertesek névsorában közzé tegye.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra. 

Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait. Szervező általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi https://moretti.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: a vásárlás időpontja.

Az érintettek köre: A Játékban résztvevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok kezelése a sorsolásig, illetve a nyeremények kézbesítéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségen:

E-mail: info@freelight.hu

A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-121281/2017

Az érintettek további jogainak ismertetése a Szervező általános adatkezelési tájékoztatójában olvasható.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

 1. Adattovábbítás a nyeremény postázása érdekében

A továbbított adatok köre a nyeremény átutalása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám.

Az érintettek köre: A nyeremények átutalását kérő érintett.

Az adatkezelés célja: A nyeremény átutalása

.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az átutalás lebonyolításáig tart.

 1. Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

 

Budapest, 2023. október 12.